Hoofd Communicatie Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporatiesApril 2011 – heden

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De 436 leden en geassocieerden van Aedes werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens goed wonen. Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling.

Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed wonen.

Om woningcorporaties voldoende ruimte te geven om hieraan te kunnen werken, worden hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd door de branchevereniging. Aedes is dan ook regelmatig aanwezig in politiek Den Haag en is voortdurend in gesprek met organisaties die veel met het werk van corporaties en hun klanten te maken hebben.

Aedes wil de komende tijd nog sterker inzetten op de belangenbehartiging voor haar leden. Ook moet er op de kosten voor de werkorganisatie bespaard worden en verhuist het hoofdkantoor naar Den Haag. Het communicatief begeleiden van deze veranderingen, in combinatie met het leiding geven aan de afdeling communicatie en het helpen versterken van het draagvlak voor de corporatiesector is mijn opdracht voor de komende periode.

Kwartiermaker Stichtse Vecht

Kwartiermaker Stichtse Vechtmei 2009 – april 2011

Wat begon als een interim-opdracht bij de gemeente Maarssen om de kwaliteit van de communicatiefunctie op een hoger plan te brengen, mondde uit in het kwartiermakerschap voor het Communicatieteam van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

In Maarssen was al langer sprake van achterstallig onderhoud aan de ambtelijke organisatie, met als gevolg een behoorlijk verloop, een hoog ziekteverzuim en veel externe inhuur om de bestuurlijke ambities toch te realiseren.

Een grote reorganisatie en een programma voor het verbeteren van het bestuurlijk/ambtelijk samenspel zou hierin verandering brengen. Ondertussen werden ook de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking of –gaan met Breukelen en Loenen onderzocht

Eind 2009 bleek een fusie met Breukelen en Loenen serieus kans te maken en werd de reorganisatie omgezet in een herindelingstraject. In acht maanden tijd moeten medewerkers en inwoners voorbereid worden op de vorming van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Samen met de collega’s van het Communicatieteam verzorg ik de in- en externe communicatie : van visievorming en huisstijlontwerp tot het vullen van de nieuwe website met correcte informatie. Ook het begeleiden van het huidige gemeentebestuur bij de externe communicatie hoort daarbij.

Interim manager Belastingdienst, Centrum voor Kennis en Communicatie

Interim manager Belastingdienst, Centrum voor Kennis en Communicatiejuli 2008 – april 2009

Ik gaf leiding aan het team dat alle directe publiekscommunicatie van de Belastingdienst verzorgt (internetsite, brieven, formulieren en dergelijke)
en heb de professionalisering en verbetering van de teamprestaties in
gang gezet. Een belangrijk project van het team was het herschrijven van
alle publieksteksten, waardoor ze niet alleen “makkelijker”, maar ook
meer invoelend zijn en meer aansluiten bij de beleving en situatie
van de ontvanger.

Hoofd afdeling Communicatie Provincie Utrecht

Hoofd afdeling Communicatie Provincie Utrecht2005 –2008

De provincie Utrecht is de oudste en kleinste provincie van Nederland. De bevolking is in vergelijking met andere provincies jong en hoogopgeleid. Het is goed toeven in Utrecht vanwege de prachtige omgeving en de mooie historische steden. Het rechtstreeks gekozen democratische bestuur richt zich op het inrichten van de openbare ruimte, met aandacht voor het groen en voldoende woonruimte en werkgelegenheid voor de inwoners.

Ik heb mij gericht op het doorontwikkelen van de recent gereorganiseerde afdeling Communicatie (26fte). Met name het professionaliseren van de project- en bestuurscommunicatie en het stroomlijnen van werkprocessen vroegen de aandacht. Resultaat was onder andere een flexibel inzetbare communicatiepool voor de ondersteuning van projecten, een groep senior adviseurs specifiek toegerust op de externe communicatie van het bestuur. en een centrale redactie voor alle eigen communicatiemiddelen.

Onder mijn leiding is het nieuwe Communicatiebeleid voor de periode 2007-2011 ontwikkeld, gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de provincie en de publiekscampagnes in het kader van de provinciale statenverkiezingen 2007.
Ik heb de grote reorganisatie (‘kanteling’) van de ambtelijke organisatie communicatief begeleid en het cultuurprogramma helpen ontwikkelen, evenals het programma “de klantgerichte provincie” ( met onder andere de inrichting van een klantencontactcentrum) en de ontwikkeling van een langetermijnstrategie (‘Staat van Utrecht 2040’) voor de provincie.

Verder was ik woordvoerder en adviseur van het college van Gedeputeerde Staten en de Directie en verantwoordelijk voor het onderhouden van relevante externe netwerken en public affairs. In dat kader heb ik bemoeienis gehad met o.a. een bestuurscrisis in de Jeugdzorg, de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord/ collegeprogramma 2007-2011, de invoering van Agenda Vitaal Platteland en het programma voor de herdenking van De Vrede van Utrecht in 2013 en de viering van Nationale Bevrijdingsdag in 2007.

Hoofd Communicatie Dienst SZW Gemeente Den Haag

Hoofd Communicatie Dienst SZW Gemeente Den Haag2001-2005

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten helpt mensen die (tijdelijk) geen werk of inkomen hebben met het vinden van een passende opstap naar werk, een uitkering, schuldhulpverlening en inburgering. In 2001 werd de algemeen directeur gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar.

Mijn opdracht was het verder professionaliseren van de afdeling Communicatie (11 fte) en het vergroten van de pro-activiteit en klantgerichte houding van de medewerkers. Ik adviseerde de wethouder Sociale Zaken en directieleden bij de in en externe communicatie en onderhield de contacten met landelijke, locale en vakpers.
Ik heb een aantal grote, strategische projecten begeleid, zoals het doorontwikkelen van de advies- en informatiepunten in de stad, opzetten en uitvoeren van de voorlichtingscampagne voor Haagse minima en de invoering van de nieuwe Bijstandswet. Verder verzorgde ik presentaties en werkbezoeken t.b.v. diverse (internationale) gezelschappen en zijn onder mijn leiding diverse symposia en publieksdebatten (o.a. bij de introductie van het nieuwe Inburgeringscertificaat) georganiseerd.

In de Gemeentelijke VoorlichtingsRaad heb ik een bijdrage geleverd aan het gemeentelijke communicatiebeleid de opzet van de citymarketing en de ontwikkeling van het draaiboek crisiscommunicatie, als Coördinator van het Actiecentrum.

 

Coördinator Communicatie & Kwaliteit Thuiszorg Groot Rijnland

Coördinator Communicatie & Kwaliteit Thuiszorg Groot Rijnland1998 – 2001

Thuiszorg Groot Rijnland biedt huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging thuis en maakt het voor haar cliënten mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Eind jaren negentig werd de marktwerking in de zorg geïntroduceerd. Ik heb bijgedragen aan de voorbereiding van Thuiszorg Groot Rijnland hierop.
Ik was verantwoordelijk voor de coördinatie van het cluster Communicatie & Kwaliteit (6 personen), heb het meerjarig Communicatiebeleid ontwikkeld en een positioneringplan opgesteld. Verder verzorgde ik:

  • het relatiebeheer richting media, consumenten- en patiëntenorganisaties, verwijzers, zorgverzekeraars, en beleidsmakers.
  • De eindredactie van alle communicatiemiddelen, zoals jaarverslag, website, brochures, personeelsblad en nieuwsbrieven.
  • De begeleiding van een intern cultuurveranderingtraject
    ‘naar een zakelijk zorgbedrijf’ t.b.v. een meer resultaatgerichte en zakelijke manier van werken.
  • Bijdragen aan de regionale arbeidsmarktcampagne t.b.v. de zorgsector.

Ook was ik voorzitter van de personeelscommissie t.b.v. ondersteuning internationale basisgezondheidsprojecten (o.a. in Roemenië en Cassamance/Senegal).